Telefoonnummer

06-81476111

E-mail

info@pedicuresalonjanice.nl

Openingstijden

Onderaan de website

Algemene voorwaarden / AVG

Algemene Voorwaarden van Pedicure- & Schoonheidssalon Janice

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice en op alle met behandelingen van Pedicure- & Schoonheidssalon Janice aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pedicure- & Schoonheidssalon Janice in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure- & Schoonheidssalon Janice melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure- & Schoonheidssalon Janice het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 5,00 euro administratiekosten. 

3.3 Annulering door Pedicure- & Schoonheidssalon Janice

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling

 De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de behandelruimte arriveert, mag Pedicure- & Schoonheidssalon Janice de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de behandelruimte kan Pedicure- & Schoonheidssalon Janice de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pedicure- & Schoonheidssalon Janice of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pedicure- & Schoonheidssalon Janice of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en de website www.pedicuresalonjanice.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Pedicure- & Schoonheidssalon Janice.

De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk en op de website: www.pedicuresalonjanice.nl . Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen contant of per pin. 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicure- & Schoonheidssalon Janice vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure- & Schoonheidssalon Janice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de cliëntenkaart. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure- & Schoonheidssalon Janice verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding verstrekt. Bij aandoeningen zoals Diabetes Mellitus of Reuma Artritis bewust kiezen voor Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is geheel op eigen risico van de cliënt daar Pedicure- & Schoonheidssalon Janice geen medisch pedicure is.  

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 8. Garantie

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de basisbehandeling. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pedicure- & Schoonheidssalon Janice heeft gebruikt.

– Oorzaken die voor de behandeling aanwezig waren en waardoor een garantie niet gewaarborgd kan worden.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Pedicure- & Schoonheidssalon Janice te dienen.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en Pedicure- & Schoonheidssalon Janice over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Pedicure- & Schoonheidssalon Janice aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicure- & Schoonheidssalon Janice heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Pedicure- & Schoonheidssalon Janice is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Pedicure- & Schoonheidssalon Janice aan deze keuze gebonden. Indien Pedicure- & Schoonheidssalon Janice een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure- & Schoonheidssalon Janice het recht de cliënt de behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure- & Schoonheidssalon Janice en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

AVG PRIVACYVERKLARING VERSIE 01-2018

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice,

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Janice van het Ende

Tel: 06-81476111

ingeschreven bij kvk onder: 78104971

Janice van het Ende is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicure- & Schoonheidssalon Janice. Hij/Zij is te bereiken via:info@pedicuresalonjanice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Ø   Voor- en achternaam

Ø   Geslacht

Ø   Geboortedatum

Ø   Adresgegevens

Ø   Telefoonnummer

Ø   Mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Indien dit in belang van de behandeling is:

Ø   Medicijngebruik/Allergie (indien dit in belang van de behandeling is)

Ø   Staat van de voeten (noodzakelijk voor de behandeling)

Ø   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: pedicuresalonjanice.nl Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ø   Het afhandelen van uw betaling

Ø   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Ø   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Ø   U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Ø   Om goederen en diensten bij u te leveren

Ø   Pedicure- & Schoonheidssalon Janice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure- & Schoonheidssalon Janice) tussen zit. Pedicure- & Schoonheidssalon Janice gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Podofile. Dit wordt gebruikt zodat registratie van cliëntgegevens digitaal zijn opgeslagen. Er zijn geen verwachte gevolgen in de toekomst door hier gebruik van te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)                                (Termijn)                                (behandeling wel/niet klant)

Voor en Achternaam             > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Geslacht                                   > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Geboortedatum                     > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Adresgegevens                       > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Telefoonnummer                   > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Mailadres                                > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Medicijngebruik/allergie      > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Staat van de voeten              > Bewaartermijn > Zo lang ze klant blijven > per kwartaal

Facturen                                  > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

Afspraken                               > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure- & Schoonheidssalon Janice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pedicuresalonjanice.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicure- & Schoonheidssalon Janice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@pedicuresalonjanice.nl

[instagram-feed]
error: Content is protected !!